Pa, 02/04/2018 - 21:24 By Umit
Wordpress'ten Drupal'e içerik taşıma nasıl yapılır

Wordpress oldukça populer bir içerik yönetim sistemidir. Daha çok blog ve haber sitelerinde kullanılmaktadır. Drupal kadar esnek bir yapısı yoktur. Her teknolojinin avantajları ve dez avantajları vardır. Ayrıca Wordpress zamanla web site sahiplerini proje büyükçe bir çok sıkıntıya sokabilmektedir.

Wordpress'de en çok soruna neden olan başlıca bulgular ise;

1) Hız ( Zamanda web sitesi çok fazla hantallaşmaktadır.)
2) CPU yu çok fazla yorması
3) Güvenlik (Daha çok sİte yönetimi ile alakalı olsada bu durum epey can sıkmaktadır.)

Bu nedenle Drupal, Wordpress'den sonra iyi bir tercih olacaktır. Blog yazısında size Wordpress'den Drupal 8'e içerik ve resimlerin nasıl aktarılğını anlatmaya çalışacağız.

İçerik aktarımı için Migrate drush modulunu kullanacağız.

Öncelikle, settings.php dosyanızda aktarmak istediğiniz veri tabanı bağlantı bilgilerinizi yapılandırdığınızdan emin olun. Uygun kimlik bilgilerini aşağıdaki örnekteki gibi ekleyin:

$databases['migrate']['default'] = [
  'driver'  => 'mysql',
  'database' => 'wordpress_dbname',
  'username' => 'wordpress_dbuser',
  'password' => 'wordpress_dbpassowrd',
  'host'   => '127.0.0.1',
];

İşte kullanacağımız modül yapısı:

wp_migration/
 - wp_migration.info.yml
 - wp_migration.module
 - migration_templates/
  - wp_content.yml
  - wp_thumbnail.yml
  - wp_media.yml
 - src/
  - Plugin/
   - migrate/
    - process/
     - AddUrlAliasPrefix.php
     - DateToTimestamp.php
    - source/
     - SqlBase.php
     - Content.php
     - Thumbnail.php

wp_wordpress.info.yml dosyasının içeriği:

name: Wordpress Migration
type: module
description: Migrate Wordpress content into Drupal 8.
core: 8.x
dependencies:
 - migrate
 - migrate_drupal
 - migrate_drush

migration_templates/wp_thumbnail.yml dosyasının içeriği:

id: wp_thumbnail
label: 'Thumbnails'
migration_tags:
 - Wordpress
source:
 plugin: wordpress_thumbnail
 # This is WP table prefix (custom variable)
 # DB table example: [prefix]_posts
 table_prefix: wp
 constants:
  # This path should point ot WP uploads directory.
  source_base_path: '/path/to/source/wp/uploads'
  # This is directory name in Drupal where to store migrated files
  uri_file: 'public://wp-thumbnails'
process:
 filename: filename
 source_full_path:
  -
   plugin: concat
   delimiter: /
   source:
    - constants/source_base_path
    - filepath
  -
   plugin: urlencode
 uri_file:
  -
   plugin: concat
   delimiter: /
   source:
    - constants/uri_file
    - filename
  -
   plugin: urlencode
 uri:
  plugin: file_copy
  source:
   - '@source_full_path'
   - '@uri_file'
 status: 
  plugin: default_value
  default_value: 1
 changed: 
  plugin: date_to_timestamp
  source: post_date
 created: 
  plugin: date_to_timestamp
  source: post_date
 uid: 
  plugin: default_value
  default_value: 1
destination:
 plugin: 'entity:file'
migration_dependencies:
 required: {}
 optional: {}

migration_templates/wp_media.yml dosyasının içeriği:

id: wp_media
label: 'Media'
migration_tags:
 - Wordpress
source:
 plugin: wordpress_thumbnail
 # This is WP table prefix (custom variable)
 # DB table example: [prefix]_posts
 table_prefix: wp
 constants:
  bundle: image
process:
 bundle: 'constants/bundle'
 langcode:
  plugin: default_value
  default_value: en
 'field_image/target_id':
  -
   plugin: migration
   migration: wp_thumbnail
   source: post_id
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: row
destination:
 plugin: 'entity:media'
migration_dependencies:
 required: {}
 optional: {}

migration_templates/wp_content.yml dosyasının içeriği:

id: wp_content
label: 'Content'
migration_tags:
 - Wordpress
source:
 plugin: wordpress_content
 # Wordpress post type (custom variable)
 post_type: post
 # This is WP table prefix (custom variable)
 # DB table example: [prefix]_posts
 table_prefix: wp
process:
 type:
  plugin: default_value
  default_value: article
 'path/pathauto':
  plugin: default_value
  default_value: 0
 'path/alias':
  # This will add the following to URL aliases in Drupal
  plugin: add_url_alias_prefix
  # url/alias/prefix/2017/07/21/[post-title]
  prefix: url/alias/prefix
  source: path_alias
 promote: 
  plugin: default_value
  default_value: 0
 sticky: 
  plugin: default_value
  default_value: 0
 langcode:
  plugin: default_value
  default_value: en
 status: 
  plugin: default_value
  default_value: 1
 title: post_title
 created: 
  plugin: date_to_timestamp
  source: post_date
 changed: 
  plugin: date_to_timestamp
  source: post_modified
 field_image:
  -
   plugin: migration
   migration: wp_media
   source: thumbnail
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: row
 'body/summary': post_excerpt
 'body/format':
  plugin: default_value
  default_value: full_html
 'body/value': post_content
destination:
 plugin: 'entity:node'
migration_dependencies:
 required: {}
 optional: {}

src/Plugin/migrate/process/AddUrlAliasPrefix.php dosyasının içeriği;

<?php

namespace Drupal\wp_migration\Plugin\migrate\process;

use Drupal\migrate\ProcessPluginBase;
use Drupal\migrate\MigrateExecutableInterface;
use Drupal\migrate\Row;

/**
 * Add prefix to URL aliases.
 *
 * @MigrateProcessPlugin(
 *  id = "add_url_alias_prefix"
 * )
 */
class AddUrlAliasPrefix extends ProcessPluginBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function transform($value, MigrateExecutableInterface $migrate_executable, Row $row, $destination_property) {
  $prefix = !empty($this->configuration['prefix']) ? '/' . $this->configuration['prefix'] : '';
  return $prefix . $value;
 }

}

src/Plugin/migrate/process/DateToTimestamp.php dosyasının içeriği;

<?php

namespace Drupal\wp_migration\Plugin\migrate\process;

use Drupal\migrate\ProcessPluginBase;
use Drupal\migrate\MigrateExecutableInterface;
use Drupal\migrate\Row;

/**
 * Date to Timetamp conversion.
 *
 * @MigrateProcessPlugin(
 *  id = "date_to_timestamp"
 * )
 */
class DateToTimestamp extends ProcessPluginBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function transform($value, MigrateExecutableInterface $migrate_executable, Row $row, $destination_property) {
  return strtotime($value . ' UTC');
 }

}

src/Plugin/migrate/source/SqlBase.php dosyasının içeriği; 4

<?php

namespace Drupal\wp_migration\Plugin\migrate\source;

use Drupal\migrate_drupal\Plugin\migrate\source\DrupalSqlBase;
use Drupal\migrate\Row;

class SqlBase extends DrupalSqlBase {

 /**
  * Get database table prefix from the migration template.
  */
 protected function getPrefix() {
  return !empty($this->configuration['table_prefix']) ? $this->configuration['table_prefix'] : 'wp';
 }

 /**
  * Get Wordpress post type from the migration template.
  */
 protected function getPostType() {
  return !empty($this->configuration['post_type']) ? $this->configuration['post_type'] : 'post';
 }

 /**
  * Generate path alias via pattern specified in `permalink_structure`.
  */
 protected function generatePathAlias(Row $row) {
  $prefix = $this->getPrefix();
  $permalink_structure = $this->select($prefix . '_options', 'o', ['target' => 'migrate'])
   ->fields('o', ['option_value'])
   ->condition('o.option_name', 'permalink_structure')
   ->execute()
   ->fetchField();
  $date = new \DateTime($row->getSourceProperty('post_date'));
  $parameters = [
   '%year%'   => $date->format('Y'),
   '%monthnum%' => $date->format('m'),
   '%day%'   => $date->format('d'),
   '%postname%' => $row->getSourceProperty('post_name'),
  ];
  $url = str_replace(array_keys($parameters), array_values($parameters), $permalink_structure);
  return rtrim($url, '/');
 }

 /**
  * Get post thumbnail.
  */
 protected function getPostThumbnail(Row $row) {
  $prefix = $this->getPrefix();
  $query = $this->select($prefix . '_postmeta', 'pm', ['target' => 'migrate']);
  $query->innerJoin($prefix . '_postmeta', 'pm2', 'pm2.post_id = pm.meta_value');
  $query->fields('pm', ['post_id'])
   ->condition('pm.post_id', $row->getSourceProperty('id'))
   ->condition('pm.meta_key', '_thumbnail_id')
   ->condition('pm2.meta_key', '_wp_attached_file');
  return $query->execute()->fetchField();
 }

}

src/Plugin/migrate/source/Thumbnail.php dosyasının içeriği;

<?php

namespace Drupal\wp_migration\Plugin\migrate\source;

use Drupal\migrate\Row;

/**
 * Extract content thumbnails.
 *
 * @MigrateSource(
 *  id = "wordpress_thumbnail"
 * )
 */
class Thumbnail extends SqlBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function query() {
  $prefix = $this->getPrefix();
  $query = $this->select($prefix . '_postmeta', 'pm', ['target' => 'migrate']);
  $query->innerJoin($prefix . '_postmeta', 'pm2', 'pm2.post_id = pm.meta_value');
  $query->innerJoin($prefix . '_posts', 'p', 'p.id = pm.post_id');
  $query->fields('pm', ['post_id']);
  $query->fields('p', ['post_date']);
  $query->addField('pm2', 'post_id', 'file_id');
  $query->addField('pm2', 'meta_value', 'filepath');
  $query
   ->condition('pm.meta_key', '_thumbnail_id')
   ->condition('pm2.meta_key', '_wp_attached_file')
   ->condition('p.post_status', 'publish')
   ->condition('p.post_type', 'post');
  return $query;
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function fields() {
  return [
   'post_id'  => $this->t('Post ID'),
   'post_date' => $this->t('Media Uploaded Date'),
   'file_id'  => $this->t('File ID'),
   'filepath' => $this->t('File Path'),
   'filename' => $this->t('File Name'),
  ];
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function getIds() {
  return [
   'post_id' => [
    'type' => 'integer',
    'alias' => 'pm2',
   ],
  ];
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function prepareRow(Row $row) {
  $row->setSourceProperty('filename', basename($row->getSourceProperty('filepath')));
 }


src/Plugin/migrate/source/Content.php

<?php

namespace Drupal\wp_migration\Plugin\migrate\source;

use Drupal\migrate\Row;

/**
 * Extract content from Wordpress site.
 *
 * @MigrateSource(
 *  id = "wordpress_content"
 * )
 */
class Content extends SqlBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function query() {
  $prefix = $this->getPrefix();
  $query = $this->select($prefix . '_posts', 'p');
  $query
   ->fields('p', [
    'id',
    'post_date',
    'post_title',
    'post_content',
    'post_excerpt',
    'post_modified',
    'post_name'
   ]);
  $query->condition('p.post_status', 'publish');
  $query->condition('p.post_type', $this->getPostType());
  return $query;
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function fields() {
  return [
   'id'      => $this->t('Post ID'),
   'post_title'  => $this->t('Title'),
   'thumbnail'   => $this->t('Post Thumbnail'),
   'post_excerpt' => $this->t('Excerpt'),
   'post_content' => $this->t('Content'),
   'post_date'   => $this->t('Created Date'),
   'post_modified' => $this->t('Modified Date'),
   'path_alias'  => $this->t('URL Alias'),
  ];
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function getIds() {
  return [
   'id' => [
    'type' => 'integer',
    'alias' => 'p',
   ],
  ];
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function prepareRow(Row $row) {
  // This will generate path alias using WP alias settings.
  $row->setSourceProperty('path_alias', $this->generatePathAlias($row));
  // Get thumbnail ID and pass it to the wp_media migration plugin.
  $row->setSourceProperty('thumbnail', $this->getPostThumbnail($row));
 }

}

ÖNEMLİ: Taşıma işlemlerini doğru sırayla gerçekleştirmelisiniz. Bu örnekte önce wp_thumbnail'ı, wp_media second ve wp_content'i en son çalıştırmalısınız.

Mutlu kodlamalar