Sa, 01/14/2020 - 20:00 By Umit
Drupal Lemp

Bu yazıda Drupal 8'in Nginx, PHP-FPM, MySQL ve phpMyAdmin ile nasıl kurulacağını öğreneceksiniz.

SSH'ye erişmek için Windows için Putty kullanabilirsiniz. Linux kullananlar bilirler termina ile sunucuya bağlanabilirsiniz.

Sunucunuzu koruyun

example_user öğesini istediğiniz kullanıcı adıyla değiştirerek kullanıcıyı oluşturun. Daha sonra kullanıcıya bir şifre atamanız istenecektir:
adduser example_user

Root kullanıcı ile SSH üzerinden girişlere izin vermeyin. Tüm SSH bağlantılarının root olmayan kullanıcılar tarafından yapılmasını gerekir. Sınırlı bir kullanıcı hesabı bağlandığında, yönetici ayrıcalıklarına sudo kullanarak veya su - kullanarak bir kök kabuğuna geçerek root kullanıcı yetkilerine erişilebilir.

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

# Authetification yazan kısmı bulup, aşağıdaki gibi değiştirin.

# Authentication: ...

PermitRootLogin no

Linux sisteminizi güncelleyin (Debian, Ubuntu vs)

sudo apt-get update

Nginx ve PHP-FPM'i kurun

Nginx'i aşağıdaki apt komutuyla yükleyin:

sudo apt-get install nginx -y

Ardından, Drupal çekirdeği için gerekli olan php-gd uzantılı php7.2-fpm'yi kurun:

sudo apt-get install php7.2-fpm php7.2-cli php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-xml -y

Nginx ve PHP-FPM'i yapılandırın

Bu adımda, Nginx'i PHP sayfaları için HTTP istekleri sunmak üzere php-fpm kullanacak şekilde yapılandıracağız. Php-fpm "/etc/php/7.2/fpm" dizinine gidin ve "php.ini" dosyasını düzenleyin:

sudo nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini

cgi.fix_pathinfo satırını açın ve değeri "0" olarak değiştirin

Nano komutunu kullanırken, bu satırı bulmak için CTRL + W tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir kez değiştiğinde değişiklikleri kaydetmek için CTRL + O tuşlarına basın ve nano editörden çıkmak için CTRL + X tuşlarına basın.

Şimdi varsayılan Nginx sanal ana bilgisayar yapılandırmasını değiştirmeliyiz. "Default" dosyasını düzenleyin ve php-fpm direktifini etkinleştirin.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
location ~ \.php$ bölümunu aşağıdaki gibi ayarlayın.

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
# With php7.2-cgi alone:
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# With php7.2-fpm:
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
}

CTRL + O ve CTRL + X

Ardından Nginx yapılandırmasını geçerli olduğundan emin olmak için "nginx -t" komutuyla test edin:

nginx -t

Hata yoksa, nginx ve php-fpm servisini yeniden başlatın:

systemctl restart nginx
systemctl restart php7.2-fpm

PHP Bilgi dosyası (İsteğe bağlı)

Daha sonra, "/var /www /html" dizininde yeni php bilgi dosyası oluşturarak php-fpm dosyasının nginx ile düzgün çalıştığını test edin.

cd /var/www/html/
echo " php phpinfo(); ?>" > info.php

Bir web tarayıcısında sunucu IP'sindeki info.php dosyasını ziyaret edin. Sonuç, aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer olmalıdır.

VirtualHost'u Drupal İçin Yapılandırın

Drupal 8'i "/srv/www/magnec.com" dizinine yükleyeceğiz. Lütfen yüklemenizdeki etki alanı adımı, bu Drupal yüklemesini kullanmak istediğiniz web sitesinin etki alanı adıyla değiştirin. Öyleyse dizini oluşturalım:

sudo mkdir -p /srv/www/magnec.com/{public_html,logs}
sudo usermod -a -G www-data admin
sudo chown -R www-data:www-data /srv/www
sudo chmod -R 775 /srv/www
sudo nano /etc/nginx/sites-available/magnec.com

Drupal 8 için Nginx yapılandırmasını yapıştırın:

server {
  server_name magnec.com;
  root /srv/www/magnec.com/public_html; ## <-- Your only path $
  access_log /srv/www/magnec.com/logs/access.log;
  error_log /srv/www/magnec.com/logs/error.log;

  listen 80;
  listen [::]:80;


  location = /favicon.ico {
    log_not_found off;
    access_log off;
  }

  location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
  }

  # Very rarely should these ever be accessed outside of your lan
  location ~* \.(txt|log)$ {
    allow 192.168.0.0/16;
    deny all;
  }

  location ~ \..*/.*\.php$ {
    return 403;
  }

  location ~ ^/sites/.*/private/ {
    return 403;
  }

  # Block access to "hidden" files and directories whose names begin with a
  # period. This includes directories used by version control systems such
  # as Subversion or Git to store control files.
  location ~ (^|/)\. {
    return 403;
  }

  location / {
    # try_files $uri @rewrite; # For Drupal <= 6
    try_files $uri /index.php?$query_string; # For Drupal >= 7
  }

  location @rewrite {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1;
  }

  # In Drupal 8, we must also match new paths where the '.php' appears in the middle,
  # such as update.php/selection. The rule we use is strict, and only allows this pattern
  # with the update.php front controller. This allows legacy path aliases in the form of
  # blog/index.php/legacy-path to continue to route to Drupal nodes. If you do not have
  # any paths like that, then you might prefer to use a laxer rule, such as:
  #  location ~ \.php(/|$) {
  # The laxer rule will continue to work if Drupal uses this new URL pattern with front
  # controllers other than update.php in a future release.
  location ~ '\.php$|^/update.php' {
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(|/.*)$;
    #NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
    include fastcgi_params;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  }

  # Fighting with Styles? This little gem is amazing.
  # location ~ ^/sites/.*/files/imagecache/ { # For Drupal <= 6
  location ~ ^/sites/.*/files/styles/ { # For Drpal >= 7
    try_files $uri @rewrite;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires max;
    log_not_found off;
  }
}

CTRL + O ve CTRL + X

Drupal sanal ana bilgisayar dosyası oluşturuldu, şimdi "sites-enabled" dizinindeki dosyaya bir link oluşturarak onu aktive etmemiz gerekiyor:

ln -s /etc/nginx/sites-available/magnec.com /etc/nginx/sites-enabled/

Nginx yapılandırmasını test edin ve hata yoksa Nginx'i yeniden başlatın:

nginx -t
systemctl restart nginx

MySQL'i yükleyin

sudo apt-get install mysql-server
​sudo mysql_secure_installation

PhpMyAdmin'i yükleyin

sudo apt-get install phpmyadmin

Kurulum sizden otomatik yapılandırma istediğinde ESC'ye basın, çünkü Nginx için seçenek yoktur.

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /srv/www/magnec.com/public_html/phpmyadmin

Drupal'ı Kurun ve Yapılandırın

Daha önce yarattığımız dizine girin ve Drupal'ı wget ile indirin. En yeni Drupal 8.6.13 yi kullanıyorum. 21 Mart 2019 tarihinden itibaren yayımlanan sürümde, Drupal 8 indirme sayfasını ziyaret ederek ve son sayıları yazarak en son sürümü indirdiğinizden emin olun.

cd /srv/www/magnec.com
sudo wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.8.1.tar.gz
sudo tar -xvzf drupal-8.8.1.tar.gz
sudo cp drupal-8.8.1/* public_html/ -R
sudo chown www-data:www-data public_html -R

Şimdi web tarayıcısında Drupal sitenizi ziyaret edin, aşağıdaki ekranı görmelisiniz

Drupal 8 karşılama ekranı

Şimdi, veritabanına bağlanmanın ve Drupal 8 web sitenizi kurmanın tam zamanı!

Takıldığınız bir yer olduğunda mail atmaktan aramaktan çekinmeyin! Mutlu Kodlamalar

Hizmetlerimizden birine ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olucağız.