Pa, 07/23/2017 - 20:05 By Umit
drupal sürüm yükseltme

File_entity modülü, her dosya türü için dosya grupları oluşturmamıza izin veren harika bir moduldur.
{file_managed} tablosuna bir tür alanı ekler. Çekirdekte Drupal 7'den Drupal'a 8 dosya taşınması için yönetilen dosyalar Drupal 7'deki alansal olmayan varlıklardır, dolayısıyla çekirdekteki dosyaları taşıyamayız. Ancak file_entity modülü, dosya paketlerine alanlar eklemenize izin verir.
Nihai kaynak eklentisi şuna benziyor:

 


// modules/custom/my_custom_module/src/Plugin/migrate/source/FileEntity.php
namespace Drupal\my_custom_module\Plugin\migrate\source;

use Drupal\Core\Database\Query\Condition;
use Drupal\migrate\Row;
use Drupal\migrate_drupal\Plugin\migrate\source\d7\FieldableEntity;

/**
 * Drupal 7 file_entity source from database.
 *
 * @MigrateSource(
 *  id = "file_entity",
 *  source_provider = "file"
 * )
 */
class FileEntity extends FieldableEntity {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function query() {
  $query = $this->select('file_managed', 'f')
   ->fields('f')
   ->orderBy('f.fid');
  if (isset($this->configuration['type'])) {
   $query->condition('f.type', $this->configuration['type']);
  }
  // Filter by scheme(s), if configured.
  if (isset($this->configuration['scheme'])) {
   $schemes = array();
   // Accept either a single scheme, or a list.
   foreach ((array) $this->configuration['scheme'] as $scheme) {
    $schemes[] = rtrim($scheme) . '://';
   }
   $schemes = array_map([$this->getDatabase(), 'escapeLike'], $schemes);

   // The uri LIKE 'public://%' OR uri LIKE 'private://%'.
   $conditions = new Condition('OR');
   foreach ($schemes as $scheme) {
    $conditions->condition('uri', $scheme . '%', 'LIKE');
   }
   $query->condition($conditions);
  }

  return $query;
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function prepareRow(Row $row) {
  // Get Field API field values.
  foreach (array_keys($this->getFields('file', $row->getSourceProperty('type'))) as $field) {
   $fid = $row->getSourceProperty('fid');
   $row->setSourceProperty($field, $this->getFieldValues('file', $field, $fid));
  }
  return parent::prepareRow($row);
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function fields() {
  return array(
   'fid' => $this->t('File ID'),
   'uid' => $this->t('The {users}.uid who added the file. If set to 0, this file was added by an anonymous user.'),
   'filename' => $this->t('File name'),
   'uri' => $this->t('The URI to access the file'),
   'filemime' => $this->t('File MIME Type'),
   'status' => $this->t('The published status of a file.'),
   'timestamp' => $this->t('The time that the file was added.'),
   'type' => $this->t('The type of this file.'),
  );
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function getIds() {
  $ids['fid']['type'] = 'integer';
  return $ids;
 }

}} 

Drupal 7'de dört dosya türü vardı.

Audio
Image (local)
Videos (local)
Videos (youtube)

Bunun için dört modül kuruyoruz.

media_entity_audio
media_entity_image
media_entity_video
video_embed_field

Ayrıca bu ortam türü eklentileri için dört ortam paketi oluşturuyoruz
Asıl verileri yazmadan önce dosyaları taşımamız gerekiyor.


# modules/custom/my_custom_module/migrations/my_files.yml
id: my_files
label: Files
migration_tags:
 - Custom
source:
 plugin: d7_file
 constants:
  source_base_path: 'sites/default/files/'
  old_files_path: 'sites/default/files/migration-files'
process:
 filename: filename
 source_full_path:
  -
   plugin: concat
   delimiter: /
   source:
    - constants/old_files_path
    - filepath
  -
   plugin: urlencode
 uri:
  -
   plugin: skip_youtube_files
   source:
    - '@source_full_path'
    - uri
  -
   plugin: file_copy
 filemime: filemime
 # filesize is dynamically computed when file entities are saved, so there is
 # no point in migrating it.
 # filesize: filesize
 status: status
 created: timestamp
 changed: timestamp
 fid: fid

 uid:
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: process
   source: uid
  -
   plugin: migration
   migration: my_users

destination:
 plugin: entity:file
 migration_dependencies:
  required:
   - my_users

Drupal 7'de, media_youtube modülü dosyaları depolamak için Youtube akış sarmalayıcıyı kullanıyor. Youtube videolarını görmezden gelmek için, bir süreç eklentisi yazmamız gerekiyor.


# modules/custom/my_custom_module/src/Plugin/migrate/process/SkipYoutubeVideos.php
namespace Drupal\my_custom_module\Plugin\migrate\process;

use Drupal\migrate\MigrateExecutableInterface;
use Drupal\migrate\MigrateSkipRowException;
use Drupal\migrate\ProcessPluginBase;
use Drupal\migrate\Row;

/**
 * Skip youtube videos.
 *
 * @MigrateProcessPlugin(
 *  id = "skip_youtube_files"
 * )
 */
class SkipYoutubeVideos extends ProcessPluginBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function transform($value, MigrateExecutableInterface $migrate_executable, Row $row, $destination_property) {
  if (parse_url(end($value), PHP_URL_SCHEME) == 'youtube') {
   throw new MigrateSkipRowException();
  }
  return $value;
 }

}

Drupal 7 ve Drupal 8 arasında dosya kimliğini aynı tuttuğumuzdan, medya gövdesini medya göçü için dosya kimliği ile aynı tutmak gerekiyor. Her dosya türü farklı alanlar grubuna sahiptir. Bu yüzden grup göçlerine göre yazmamız gereklidir.

# modules/custom/my_custom_module/migrations/my_media_audio.yml
id: my_media_audio
label: Media Audio
migration_tags:
 - Custom

source:
 plugin: file_entity
 type: audio
 constants:
  bundle: 'audio'

process:
 mid: fid
 bundle: 'constants/bundle'

 langcode:
  plugin: default_value
  source: language
  default_value: "und"

 name: filename

 uid:
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: process
   source: uid
  -
   plugin: migration
   migration: my_users

 status: status
 created: timestamp
 changed: timestamp

 # File field see media_entity.bundle.audio.yml.
 field_media_audio/target_id: fid
 # Title field.
 field_title: field_title
 # Transcript field.
 field_transcript: field_transcript

destination:
 plugin: entity:media
 migration_dependencies:
  required:
   - my_files
   - my_users

Medya görüntülerini taşımak için, alt alan ve başlık için ayrılmış alanları resim alanına taşıdık.

# modules/custom/my_custom_module/migrations/my_media_audio.yml
id: my_media_image
label: Files
migration_tags:
 - Custom

source:
 plugin: file_entity
 type: image
 constants:
  bundle: 'image'

process:
 mid: fid
 bundle: 'constants/bundle'

 langcode:
  plugin: default_value
  source: language
  default_value: "und"

 name: filename

 uid:
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: process
   source: uid
  -
   plugin: migration
   migration: my_users

 status: status
 created: timestamp
 changed: timestamp

 # Image field see media_entity.bundle.image.yml.
 field_media_image/target_id: fid
 field_media_image/alt: field_file_image_alt_text/0/value
 field_media_image/title: field_file_image_title_text/0/value

 # Description field.
 field_description: field_image_description
 # Caption field.
 field_caption: field_caption

destination:
 plugin: entity:media
 migration_dependencies:
  required:
   - my_files
   - my_users

Yerel videoyu içe aktarmak için URI şemasını video taşıma işlemine ekliyelim.


# modules/custom/my_custom_module/migrations/my_media_local_video.yml
id: my_media_local_video
label: Files
migration_tags:
 - Custom

source:
 plugin: file_entity
 type: video
 # See output of SELECT DISTINCT(SUBSTRING_INDEX(uri, ':', 1)) FROM file_managed WHERE type = 'video';
 scheme:
  - "public"
 constants:
  bundle: 'local_video'

process:
 mid: fid
 bundle: 'constants/bundle'

 langcode:
  plugin: default_value
  source: language
  default_value: "und"

 name: filename

 uid:
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: process
   source: uid
  -
   plugin: migration
   migration: my_users

 status: status
 created: timestamp
 changed: timestamp

 # File field see media_entity.bundle.local_video.yml.
 field_media_video/target_id: fid
 # Title field.
 field_title: field_video_title
 # Transcript field.
 field_transcript: field_transcript

destination:
 plugin: entity:media
 migration_dependencies:
  required:
   - my_files
   - my_users

Youtube videolarını içe aktarmak için URI embed alanının youtube video youtube://v/video_id URL'sine ihtiyacı var, bu nedenle video kimliğini URL'ye dönüştürmek için bir işlem eklentisi oluşturuyoruz.

# modules/custom/my_custom_module/migrations/my_media_video.yml
id: my_media_video
label: Files
migration_tags:
 - Custom

source:
 plugin: file_entity
 type: video
 # See output of SELECT DISTINCT(SUBSTRING_INDEX(uri, ':', 1)) FROM file_managed WHERE type = 'video';
 scheme:
  - "youtube"
 constants:
  bundle: 'video'

process:
 mid: fid
 bundle: 'constants/bundle'

 langcode:
  plugin: default_value
  source: language
  default_value: "und"

 name: filename

 uid:
  -
   plugin: skip_on_empty
   method: process
   source: uid
  -
   plugin: migration
   migration: my_users

 status: status
 created: timestamp
 changed: timestamp

 # Embed field see media_entity.bundle.video.yml.
 field_media_video_embed_field:
  plugin: youtube
  source: uri
 # Title field.
 field_title: field_video_title
 # Transcript field.
 field_transcript: field_transcript

destination:
 plugin: entity:media
 migration_dependencies:
  required:
   - my_files
   - my_users

The Youtube process plugin


Bu taşıma işlemlerini migrate_drush kullanarak yürütüyoruz.

Kaynak: gist

mutlu kodlamalar